PRIVACY STATEMENT

Deze website wordt beheerd door Algemeen Veendammer Mannenkoor, hierna te noemen AVM. Als u deze website bezoekt, kan de vereniging gegevens van u verwerken. Dit gaat om gegevens die u invult bij bv. het inschrijfformulier, een mail die u verstuurt via de site e.a. In het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert de vereniging uw privacy, onder andere door naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Gedragscode en Gedragsregels zoals deze door de vereniging zijn opgesteld in het Privacyreglement AVM.

Dit houdt in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden zoals uiteengezet in bovengenoemd Privacyreglement AVM, uw persoonsgegevens door de vereniging beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Dit Privacy Statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van ‘cookies’ op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

 

Gegevensverwerking:

De informatie die de vereniging op deze website meldt zijn bedoeld als informatievoorziening voor nieuwe leden, huidige leden en andere belangstellenden.

We informeren op het gebied van informatie m.b.t. de basiszaken van de vereniging, zoals contributie, onze repetities, onze huisvestiging, evenementen van binnen en buiten de vereniging en belangrijke informatie vanuit bestuur en/of commissies.

Wij vinden het belangrijk dat wij middels onze informatie zoveel mogelijk kunnen laten zien wat er zoal gaande is in de vereniging.

Wij informeren middels de volgende middelen:

  1. Algemene informatie over de vereniging via tekst zoals te vinden op deze website.
  2. Illustraties via foto’s van evenementen die de vereniging organiseert. Te denken valt aan optredens, uitvoeringen, evenementen, jubilea en bijeenkomsten.
  3. Informatie vanuit leiding, commissies en bestuur.
  4. Informatie aangeleverd via de Bond van Koren in de Provincie Groningen.
  5. Informatie aangeleverd door ‘derden’ voor activiteiten waar de vereniging aan mee doet. Hierbij valt vooral te denken aan evenementen waarbij de vereniging financiële middelen kan binnen halen, zoals bv de Grote Clubactie, en/of andere acties.
  6. Onze jaarlijkse ledenvergadering.
  7. Via social media zoals bv, Facebook etc.

 

Gebruik van foto’s:

Zoals aangegeven maken wij gebruik van foto’s. Waarom vinden wij dat we foto’s willen gebruiken ook via deze website en onze social media (Facebook etc.)? Middels foto’s geef je een snelle illustratie over bv. een evenement, maar ook hoe leuk activiteiten bij de vereniging zijn zoals bv. een feest. Dit betekent dat wij op allerlei momenten foto’s kunnen nemen ter illustratie van onze website of Facebookpagina. Wij gaan hierbij te werk volgens de door de vereniging opgestelde gedragsregels en gedragscode zoals vastgelegd in het Privacyreglement AVM. Ondanks dat wij uw privacy zo goed mogelijk middels dit reglement bewaken kan het zijn dat u om welke reden dan ook liever niet heeft dat er foto’s van u worden gebruikt. Uiteraard respecteert de vereniging deze keuze. Via de leiding en/of bestuur kunt u schriftelijk of via mail uw bezwaar aangeven.

Zowel leden als belangstellenden kunnen foto’s aanleveren via de secretaris van de vereniging, e-mail: info@avmkoor.nl.

De rechten van de foto’s liggen bij de vereniging. Als u ons een foto aanlevert geeft u ons automatisch het recht deze te allen tijde te gebruiken.

Alleen wanneer in de foto een naamsvermelding wordt geplaatst behoren de rechten aan de in de foto vermelde persoon en/of bedrijf.

 

Cookies:

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van ‘cookies’ via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website.

 

Websites van derden:

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

 

Vragen:

Voor vragen over dit Privacy Statement en/of de wijze waarop de vereniging uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met de secretaris van de vereniging, e-mail: info@avmkoor.nl

 

Wijzigingen Privacy Statement:

De vereniging behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte blijft.